หน้าหลัก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เกี่ยวกับกองแผนงาน

 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 

ฝ่ายติดตามและประเมินผล

 

ระเบียบ/กฎหมาย

 

เอกสารเผยแพร่

 

ปฏิทินกิจกรรม

 

บริการรับเรื่องร้องทุกข์

 

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

 

 

ระบบ e-project tracking

 

ระบบ PART สำนักงบประมาณ

 

รายงาน สงป.301 302

 

งานสารบัญอิเล็คทรอนิก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

 

 

 

รัฐบาลไทย

 

สำนักงบประมาณ

 

กรมบัญชีกลาง

 

 

ค้นหามติคณะรัฐมนตรี

 

 

 

 

 

 


มาตรฐานความโปร่งใสกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

การส่งเสริมการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร โดย สำนักงาน ก.พ.
คู่มือการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร โดย สำนักงาน ก.พ.
คู่มือการประเมินเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

 

 

 

เอกสารมาตรฐานความโปร่งใสกองแผนงาน

 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับ ควบคุม ดูแลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

 คำสั่ง แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

 ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๕

 

 

 

 

กองแผนงาน ©๒๕๔๕ - ๒๕๕๗
ฝ่ายติดตามและประเมินผล.

Home | ติดต่อผู้จัดทำ | Update 03-Jun-2014