หน้าหลัก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  เกี่ยวกับกองแผนงาน
  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  ฝ่ายติดตามและประเมินผล
  ระเบียบ/กฎหมาย
  เอกสารเผยแพร่
  ปฏิทินกิจกรรม
  บริการรับเรื่องร้องทุกข์
  ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
  ระบบ e-project tracking
  ระบบ PART สำนักงบประมาณ
  รายงาน สงป.301 302
  งานสารบัญอิเล็คทรอนิก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
รัฐบาลไทย
สำนักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง
  ค้นหามติคณะรัฐมนตรี
   
   
 
 การส่งเสริมการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร โดย สำนักงาน ก.พ.
คู่มือการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร โดย สำนักงาน ก.พ.
คู่มือการประเมินเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

 


คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานมาตรฐานความโปร่งใสภายในองค์กร

คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับ ควบคุม ดูแลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

คำสั่ง แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๕๘

ขั้นตอน การให้บริการกองแผนงาน

 

 
กองแผนงาน ©๒๕๔๕ - ๒๕๕๗
ฝ่ายติดตามและประเมินผล.