หน้าหลัก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  เกี่ยวกับกองแผนงาน
  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  ฝ่ายติดตามและประเมินผล
  ระเบียบ/กฎหมาย
  เอกสารเผยแพร่
  ปฏิทินกิจกรรม
  บริการรับเรื่องร้องทุกข์
  ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
  ระบบ e-project tracking
  ระบบ PART สำนักงบประมาณ
  รายงาน สงป.301 302
  งานสารบัญอิเล็คทรอนิก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
รัฐบาลไทย
สำนักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง
  ค้นหามติคณะรัฐมนตรี
 
 
 การส่งเสริมการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร โดย สำนักงาน ก.พ.
คู่มือการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร โดย สำนักงาน ก.พ.
คู่มือการประเมินเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

 

 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส กองแผนงาน

คำสั่งที่ ๑/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะทำงานตามแนวทางกิจกรรมในกองแผนงานให้เกิดความโปร่งใสฯ

คำสั่งที่ ๒/๒๕๕๗ แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบด้านระบบการรับเรื่องร้องเรียน

คำสั่งที่ ๔/๒๕๕๗ แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ นโยบายมาตรฐานความโปร่งใส และตรวจสอบได้ของกองแผนงาน พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบียบ ว่าด้วยระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 
กองแผนงาน ©๒๕๔๕ - ๒๕๕๗
ฝ่ายติดตามและประเมินผล.