ข้อมูลจากศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล