หน้าหลัก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  เกี่ยวกับกองแผนงาน
  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  ฝ่ายติดตามและประเมินผล
  ระเบียบ/กฎหมาย
  เอกสารเผยแพร่
  ปฏิทินกิจกรรม
  บริการรับเรื่องร้องทุกข์
  ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
  ระบบ e-project tracking
  ระบบ PART สำนักงบประมาณ
  รายงาน สงป.301 302
  รายงานงบลงทุนกรมบัญชีกลาง
  ระบบงบประมาณและการติดตามประเมินผล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
งานสารบัญอิเล็คทรอนิก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
รัฐบาลไทย
สำนักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง
  ค้นหามติคณะรัฐมนตรี
 


การส่งเสริมการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร โดย สำนักงาน ก.พ.
คู่มือการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร โดย สำนักงาน ก.พ.
คู่มือการประเมินเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานภาครัฐ โดย สป. สนร.
Work Shop การเตรียมความพร้อมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส กองแผนงาน
 หนังสือเวียนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกองแผนงาน
นโยบายด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ กองแผนงาน
มาตรฐานการให้บริการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองแผนงาน
มาตรฐานการให้บริการฝ่ายติดตามและประเมินผล กองแผนงาน
มาตรฐานการให้บริการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน
มาตรฐานการให้บริการฝ่ายธุรการ
แผนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศกองแผนงาน

 

 
กองแผนงาน ©๒๕๔๕ - ๒๕๕๒
ฝ่ายติดตามและประเมินผล.