หน้าหลัก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  เกี่ยวกับกองแผนงาน
  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  ฝ่ายติดตามและประเมินผล
  ระเบียบ/กฎหมาย
  เอกสารเผยแพร่
  ปฏิทินกิจกรรม
  บริการรับเรื่องร้องทุกข์
  ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
  ระบบ e-project tracking
  ระบบ PART สำนักงบประมาณ
  รายงาน สงป.301 302
  รายงานงบลงทุนกรมบัญชีกลาง
  ระบบงบประมาณและการติดตามประเมินผล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
งานสารบัญอิเล็คทรอนิก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
รัฐบาลไทย
สำนักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง
  ค้นหามติคณะรัฐมนตรี
 
 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ทบ.
กรอบพื้นที่จัดส่งสำนักงบประมาณ
การจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558.(ตามหนังสือ กผ. ที่ 02/16 ลว. 8 มกราคม 2557)
... ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 1 - 6

ผลผลิตทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง

g1การประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายปี พ.ศ. 2557 (29 พ.ค. 57)
g2ดาวน์โหลดตัวอย่างรายงานสรุปผลงานโครงการต่างๆ
g2
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 1 - 3
... แบบฟอร์ม 1 รายงานแผนปฏิบัติงานฯ ปี 57
... แบบฟอร์ม 2 ประมาณการวงเงินเหลือจ่ายี 57
... แบบฟอร์ม 3 คำของบประมาณเงินเหลือจ่าย 57

... ดาวน์โหลดทั้งหมด

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินปี พ.ศ. 2557
กรอบงบประมาณรายจ่ายลงทุนปี พ.ศ. 2557
งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2557 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
การเตรียมความพร้อมการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2557
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี 2557
เอกสารประกอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
....ตามหนังสือ กผ. ที่ 02/1058 ลว. 30 ส.ค. 2556

มาตรฐานความโปร่งใสตรวจสอบได้กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
คำสั่งคณะทำงานตามแนวทางกิจกรรมในกองแผนงาน
ให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
มาตรฐานการให้บริการกองแผนงาน

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านระบบรับเรื่องร้องเรียน

คู่มือการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด55-59
แผนการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2555..สู่ระดับจังหวัดของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2556 (มติ ครม.)
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2556 (มติ ครม.)
การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สภาผู้แทนราษฎร วาระ 2)

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
วงเงินงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2555 (มติ ครม.)
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2554 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สารบัญ
เอกสารงบประมาณ
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ งบลงทุน
..... ครุภัณฑ์สำรวจ
..... ค่าสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

..... ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ งบรายจ่ายอื่น
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

เอกสารแนะนำหลักการพิจารณางบประมาณประจำป
กรอบงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2554 (ทบ.)
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
สรุปผลการประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และการเตรียมความพร้อมในการจัดทำ
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ พ.ศ. 2554
งบประมาณโดยสังเขปประจำปีฯ พ.ศ. 2554
รายชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ พ.ศ. 2554
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
แผนงาน/โครงการไทยเข้มแข็ง 2555 (แผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 : SP2)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนงานประจำเดือน Monthly Planneพ 2553
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 .ไปพลางก่อน
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
ปฏิทินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
กรอบงบประมาณกรมทรัพยากรน้ำบาดาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนงาน/โครงการไทยเข้มแข็ง 2555 (แผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 : SP2)
ครม.อนุมัติให้ ทบ. ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนน้ำโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จว.ภาคใต้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
พ.ร.บ.งบประมาณกรมทรัพยากรน้ำบาดาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
งบประมาณกรมทรัพยากรน้ำบาดาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

 

 

 


 
 
กองแผนงาน ©๒๕๔๕ - ๒๕๕๒
ฝ่ายติดตามและประเมินผล.