หน้าหลัก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  เกี่ยวกับกองแผนงาน
  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  ฝ่ายติดตามและประเมินผล
  ระเบียบ/กฎหมาย
  เอกสารเผยแพร่
  ปฏิทินกิจกรรม
  บริการรับเรื่องร้องทุกข์
  ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
  ระบบ e-project tracking
  ระบบ PART สำนักงบประมาณ
  รายงาน สงป.301 302
  รายงานงบลงทุนกรมบัญชีกลาง
  ระบบงบประมาณและการติดตามประเมินผล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
งานสารบัญอิเล็คทรอนิก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
รัฐบาลไทย
สำนักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง
  ค้นหามติคณะรัฐมนตรี
 
 กองแผนงาน เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมการตรวจ
.....ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบที่ 3
.....เขตตรวจราชการที่ 15 16 17 ณ สำนักบริหารพื้นที่
.....อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการ
.....ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2)
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินตามแผน (SP2)
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้าง (SP2)
วิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ e-auction SP2
กองแผนงาน ร่วมแสดงความยินดีในการรับตำแหน่ง
.....อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2552
การประชุมคณะผู้จัดเก็บตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จ
.....ของการควบคุมภายใน (5 กุมภาพันธ์ 2553)


กองแผนงานร่วมกับ ตสน. จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่อง
.....ควบคุมงานก่อสร้างระบบประปาและระบบปรับปรุง

.....คุณภาพน้ำบาดาล (24 - 26 ก.ย. 2552)
การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ
การอบรมสัมมนาโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
.....ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านน้อยนาคำ (บ้านคำตากล้า)
.....อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

 
 


 
 
กองแผนงาน ©๒๕๔๕ - ๒๕๕๒
ฝ่ายติดตามและประเมินผล.