หน้าหลัก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  เกี่ยวกับกองแผนงาน
  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  ฝ่ายติดตามและประเมินผล
  ระเบียบ/กฎหมาย
  เอกสารเผยแพร่
  ปฏิทินกิจกรรม
  บริการรับเรื่องร้องทุกข์
  ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
  ระบบ e-project tracking
  ระบบ PART สำนักงบประมาณ
  รายงาน สงป.301 302
  รายงานงบลงทุนกรมบัญชีกลาง
  ระบบงบประมาณและการติดตามประเมินผล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
งานสารบัญอิเล็คทรอนิก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
รัฐบาลไทย
สำนักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง
  ค้นหามติคณะรัฐมนตรี
 
 


ข้อแนะนำการเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ

ข้อแนะนำ
แผนผังขั้นตอนการดำเนินการฯ
การดำเนินการขออนุมัติข้าราชการที่ประสงค์เดินทางไปต่างประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

 
 
 
 
 

 

 


 
 
กองแผนงาน ©๒๕๔๕ - ๒๕๕๒
ฝ่ายติดตามและประเมินผล.