หน้าหลัก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เกี่ยวกับกองแผนงาน

 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 

ฝ่ายติดตามและประเมินผล

 

ระเบียบ/กฎหมาย

 

เอกสารเผยแพร่

 

ปฏิทินกิจกรรม

 

บริการรับเรื่องร้องทุกข์

 

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

 

 

ระบบ e-project tracking

 

ระบบ PART สำนักงบประมาณ

 

รายงาน สงป.301 302

 

งานสารบัญอิเล็คทรอนิก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

 

ระบบงบประมาณและการติดตามประเมินผล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายงานงบลงทุนกรมบัญชีกลาง

 

 

 

รัฐบาลไทย

 

สำนักงบประมาณ

 

กรมบัญชีกลาง

 

 

ค้นหามติคณะรัฐมนตรี

 

จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

 

fan page Facebook

 

 

 

Tip; แก้ไวรัส hao123

 

 

 

 

 new งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ไปสู่การปฏิบัติ
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ไปสู่การปฏิบัติ
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างความเข้มแข็งใน
กาบริหารจัดการแผนงานและ
โครง
การให้ประสบความสำเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ
  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
  เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์

 มาตรฐานความโปร่งใส กผ. 59
 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับ ควบคุม ดูแลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
 คำสั่ง แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
 ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๕๙

 

รายงานเรื่อง "การสำรวจแหล่งน้ำบาดาลด้วยวิธี
ทางธรณีฟิสิกส์ Time-Domain Electromagnetic
(TDEM) พื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอไทรงาม
และอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

เอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การวิเคราะห์ระบบน้ำใต้ดิน
กรุงเทพและสระบุรีเพื่อดึงความเย็นจากใต้ดินในการ
ถนอมอาหารในห้องเก็บรักษา

เอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
รูปแบบการเขียนโครงการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามหมวดรายจ่าย
และรายการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปี
ประมาณ พ.ศ. 2559

แบบ ทบ.1 และ 2

การจัดทำรายงานผลงานรัฐบาล รอบ 1 ปี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงาน

รายละเอียดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทบ.

ปก คำนำ สารบัญ
ส่วนที่ 1 ภาพรวมกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.11
ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปี 2558 ในระบบ BB EvMIS
Download แบบรายงาน

แผนงาน/โครงการงบประมาณปี 2558 (ปกติ)
และแผนงาน/โครงการงบประมาณปี 2558 (เพิ่มเติม)
Download ไฟล์ข้อมูล

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559
ปฏิทินกิจกรรมการจัดทำงบประมาณปี 2559
แบบฟอร์มสรุปแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น
คู่มือและหลักเกณฑ์
.... ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2557
.... ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2557
.... ราคามาตราฐานสิ่งก่อสร้าง 2557
.... อัตราราคางานต่อหน่วย (มิถุนายน 2557)
.... อัตราค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค (เมษายน 2557)
.... อัตราอบรม ประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษาและค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (เมษายน 2557)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ทบ.
กรอบพื้นที่จัดส่งสำนักงบประมาณ
การจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558
....(ตามหนังสือ กผ. ที่ 02/16 ลว. 8 มกราคม 2557)
... ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 1 - 6

รายละเอียดประกอบใบจัดสรรงบประมาณปี 2558
ผลผลิตทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการ
....บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่
....ประสบภัยแล้ง

การควบคุมภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2557
.....คำแนะนำแนวทางการจัดทำรายงาน

..... (เอกสาร 1) แบบ ปย.1
..... (เอกสาร 2) แบบติดตาม ปย.2 (12 เดือน ปี 2556)
..... (เอกสาร 3) แบบ ปย.2
..... ระเบียบ คตง.
.....
แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง

g1แบบฟอร์มคำขออนุมัติจัดสรรงบประมาณค่าเจาะบ่อ
น้ำบาดาลและค่าซ่อมแซมเครื่องและครุภัณฑ์ยานพาหนะ
เพิ่มเติม
(จากการประชุมมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2557 วันที่ 23 มิ.ย. 57)
... ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

g1แบบฟอร์มรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2557 ตามหนังสือ กผ. ที่ 02/415 ลว. 13 มิถุนายน 2557
... ดาวน์โหลดทั้งหมด

g1การประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายปี พ.ศ. 2557 (29 พ.ค. 57)
g2ดาวน์โหลดตัวอย่างรายงานสรุปผลงานโครงการต่างๆ
g2
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 1 - 3
... แบบฟอร์ม 1 รายงานแผนปฏิบัติงานฯ ปี 57
... แบบฟอร์ม 2 ประมาณการวงเงินเหลือจ่ายี 57
... แบบฟอร์ม 3 คำของบประมาณเงินเหลือจ่าย 57
... ดาวน์โหลดทั้งหมด

g1การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
การแบ่งพื้นที่เขตตรวจราชการกระทรวงฯ
โครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปี
.... พ.ศ. 2556

โครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปี พ.ศ. 2556
....ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กำหนดการตรวจราชการของกระทรวงฯ รอบที่ 1
กำหนดการตรวจราชการของกระทรวงฯ รอบที่ 2

การควบคุมภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

การจัดทำควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2556
.....
คำแนะนำแนวทางการจัดทำรายงาน

..... (เอกสาร 1) แบบ ปย.1
..... (เอกสาร 2) แบบติดตาม ปย.2 (12 เดือน ปี 2555)
..... (เอกสาร 3) แบบ ปย.2
..... ระเบียบ คตง.

รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2556

รายงานผล : การดำเนินงานโครงการประชุมฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำบาดาลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ปก
คำนำ
สารบัญ
รายงานการประชุม

รายงานการฝึกอบรม
รายงานการศึกษาดูงาน
ดาวโหลดเอกสารทั้งหมด

รายงานผล : การดำเนินงานโครงการประชุม ฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำบาดาลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ปก
คำนำ
สารบัญ
รายงานการประชุม ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน
ข้อสรุปการดำเนินโครงการ
ดาวโหลดเอกสารทั้งหมด
หมายเหตุ : กองแผนงาน ได้บันทึกเทปการรายงานผล
โครงการประชุม ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 56
หากประสงค์ต้องการขอรับข้อมูลได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กผ.
โทร. 02299 3995

งานวิเทศสัมพันธ์
ข้อแนะนำการเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
....ณ ต่างประเทศ
แผนผังขั้นตอนการดำเนินการฯ
การดำเนินการขออนุมัติข้าราชการที่ประสงค์เดินทาง
....ไปต่างประเทศพร้อมตัวอย่าง
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

คู่มือการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด55-59

แผนการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
....สู่ระดับจังหวัดของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เอกสารแนะนำโครงการน้ำดื่มโรงเรียน
รายละเอียดโครงการ
งบประมาณ
การบริหารจัดการระบบประปาบาดาล
การบริหารจัดการระบบน้ำดื่มสะอาด
มาตรฐานน้ำดื่มเพื่อการบริโภค
สรุปการประเมินผลโครงการฯ ปี 2551 - 2553
สรุปการประเมินผลโครงการฯ ปี 2554 (สรุปผู้บริหาร)
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

การจัดลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557

ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมระดับ ทส.
ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนระดับ ทส.

 

มาตรฐานความโปร่งใส กผ. 59

 การจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกองแผนงาน


การจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกองแผนงาน


การจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกองแผนงานการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกองแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

กองแผนงาน ©๒๕๔๕ - ๒๕๕๗
พิเชษฐ พลสา ฝ่ายติดตามและประเมินผล

 

Home|