หน้าหลัก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  เกี่ยวกับกองแผนงาน
  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  ฝ่ายติดตามและประเมินผล
  ระเบียบ/กฎหมาย
  เอกสารเผยแพร่
  ปฏิทินกิจกรรม
  บริการรับเรื่องร้องทุกข์
  ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
  ระบบ e-project tracking
  ระบบ PART สำนักงบประมาณ
  รายงาน สงป.301 302
  รายงานงบลงทุนกรมบัญชีกลาง
  ระบบงบประมาณและการติดตามประเมินผล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
งานสารบัญอิเล็คทรอนิก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
รัฐบาลไทย
สำนักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง
  ค้นหามติคณะรัฐมนตรี
 
 

 

g1การประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายปี พ.ศ. 2557 (29 พ.ค. 57)
g2ดาวน์โหลดตัวอย่างรายงานสรุปผลงานโครงการต่างๆ
g2
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 1 - 3
... แบบฟอร์ม 1 รายงานแผนปฏิบัติงานฯ ปี 57
... แบบฟอร์ม 2 ประมาณการวงเงินเหลือจ่ายี 57
... แบบฟอร์ม 3 คำของบประมาณเงินเหลือจ่าย 57

... ดาวน์โหลดทั้งหมด

การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายชื่อคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
การแบ่งพื้นที่เขตตรวจราชการกระทรวงฯ
โครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปี..พ.ศ. 2556.ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
การนำเสนอโครงการตามแผนการตรวจราชการ.ประจำปี พ.ศ. 2555..ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กำหนดการตรวจราชการของกระทรวงฯ รอบที่ 1
..... ผลการตรวจราชการ รอบที่ 1
..... รายงานผลตามข้อเสนอแนะการตรวจราชการ รอบที่ 1
กำหนดการตรวจราชการของกระทรวงฯ รอบที่ 2
กำหนดการตรวจราชการของกระทรวงฯ รอบที่ 3


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555
กลไกการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 (เอกสารรายงานประชุมผู้บริหาร)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมระดับประเทศ
ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส.
ลำดับผลการเบิกจ่ายบลงทุนระดับประเทศ
ลำดับผลการเบิกจ่ายบลงทุนหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมระดับประเทศ
ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส.
ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนระดับประเทศ
ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส.

สรุปการประเมินผลโครงการฯ ปี 2551 - 2553

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
รายงานการจัดลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ภาพรวมระดับประเทศ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 12 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย รมว.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะ ผต.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 9 เดือน)
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 12 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2552 (เรื่องเดิม)

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2553
..... ปก,คำนำ,สารบัญ
..... เอกสาร พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
..... โครงการจัดหาน้ำสะอาดให้กับหมู่บ้านภัยแล้งทั่วประเทศ 673 แห่ง
..... โครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ 320 แห่ง
..... โครงการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล
..... โครงการศึกษาประเมินศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
..... โครงการวางเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำบาดาลทั่วประเทศ
..... โครงการขนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
..... โครงการจัดหาน้ำสะอาดให้กับหมู่บ้านภัยแล้งทั่วประเทศ 673 แห่ง
..... โครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ 320 แห่ง
     
   
  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 224 แห่ง
..... โครงการจัดหาน้ำสะอาดให้กับหมู่บ้านภัยแล้งทั่วประเทศ 67 แห่ง
..... โครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ 57 แห่ง
..... โครงการจัดหาน้ำสะอาดให้กับหมู่บ้านภัยแล้งทั่วประเทศ 100 แห่ง
โครงการสำรวจและพัฒนาแห่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ 339 แห่ง
 

  การจัดลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
การจัดลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณระดับประเทศ
ลำดับหน่วยงานที่ได้รับงบมากกว่า 1,000 ลบ.

 

 


 
 
กองแผนงาน ©๒๕๔๕ - ๒๕๕๒
ฝ่ายติดตามและประเมินผล.