หน้าหลัก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  เกี่ยวกับกองแผนงาน
  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  ฝ่ายติดตามและประเมินผล
  ระเบียบ/กฎหมาย
  เอกสารเผยแพร่
  ปฏิทินกิจกรรม
  บริการรับเรื่องร้องทุกข์
  ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
  ระบบ e-project tracking
  ระบบ PART สำนักงบประมาณ
  รายงาน สงป.301 302
  รายงานงบลงทุนกรมบัญชีกลาง
  ระบบงบประมาณและการติดตามประเมินผล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
งานสารบัญอิเล็คทรอนิก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
รัฐบาลไทย
สำนักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง
  ค้นหามติคณะรัฐมนตรี
 
 

การจัดทำรายงานตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 ข้อ 6การจัดทำควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2556

.....
คำแนะนำแนวทางการจัดทำรายงาน

..... (เอกสาร 1) แบบ ปย.1
..... (เอกสาร 2) แบบติดตาม ปย.2 (12 เดือน ปี 2555)
..... (เอกสาร 3) แบบ ปย.2
..... ระเบียบ คตง.


การควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2555

.....
คำแนะนำแนวทางการจัดทำรายงาน

..... (เอกสาร 1) แบบ ปย.1
..... (เอกสาร 2) แบบ ปย.2
..... (เอกสาร 3) แบบสอบถามด้านต่างๆ
..... (เอกสาร 4) แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2555

การควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2554
การควบคุมภายใน
..... คำแนะนำแนวทางการจัดทำรายงาน
..... 1.แบบ ปย.1
..... 2.แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
..... 3.แบบ ปย.2
..... 4.แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง
..... 5.แบบสอบถามด้านการบริหาร
..... 6.แบบสอบถามด้านการเงิน
..... 7.แบบสอบถามด้านบุคลากร
..... 8.แบบสอบถามด้านระบบสารสนเทศ
..... 9.แบบสอบถามด้านพัสดุ
.....คำแนะนำแบบสอบถาม ลำดับ 5 - 9
..... 10.แบบฟอร์มที่ 1
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

Template ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการ
......ควบคุม
ภายในประจำปี พ.ศ. 2554

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุง
....
การควบคุมภายในประจำปี พ.ศ. 2554 รอบ 6 เดือน
....
(หนังสือ กผ. ที่ 02/314 ลว. 30 มี.ค. 2554)
..... คำแนะนำในการจัดทำรายงาน
..... แบบติดตาม ปย.2
...
Template ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในประจำปี พ.ศ. 2554


การควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2553

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2553.กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรอบโครงสร้างหน่วยงานภายใน
แบบ ปย.1 และ ปย.2 พร้อมคำอธิบาย
แบบประเมินการควบคุมภายในด้านการคลัง.เฉพาะ สบก. และ สทบ.เขต
แบบ ปย.2 ของหน่วยงานจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เอกสารคู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานย่อย
เอกสารนำเสนอการควบคุมภายในจากกรมบัญชีกลาง
KPI Template ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน จาก ก.พ.ร.
ปฏิทินการจัดทำรายงานตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน ของ ทบ.
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 12 ของ ทบ.


การประชุมคณะผู้จัดเก็บตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จ
.....ของการควบคุมภายใน (5 กุมภาพันธ์ 2553)
..... ระเบียบวาระการประชุม
..... สรุปรายงานการประชุม


วิธีการจัดทำรายงาน ปย.1 และ ปย.2
Diagram วิธีการจัดทำรายงาน ปย.1 และ ปย.2
คำสั่ง ทบ. แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการควบคุมภายใน
"ตัวอย่าง" คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานหน่วยงานย่อย ทบ.
บันทึก กผ. แจ้งสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์
Download แบบรายงาน

การควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2552
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุง
....การควบคุมภายในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
....กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

..... ปก คำนำ สารบัญ
..... ลักษณะภาพรวมองค์กร
..... ตารางแบบติดตาม ปอ.3
..... รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงฯ
KPI Template ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของ
....การควบคุมภายใน จากสำนักงาน ก.พ.ร.
ปฏิทินการจัดทำรายงานตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จ
....ของการควบคุมภายใน ของ ทบ.
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 12 ของ ทบ.

การประชุมคณะผู้จัดเก็บตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จ
.....ของการควบคุมภายใน (5 กุมภาพันธ์ 2553)
..... ระเบียบวาระการประชุม
..... สรุปรายงานการประชุม
การจัดทำรายงาน แบบติดตาม ปย.2
..... หนังสือแจ้งหน่วยงานย่อย (คู่ฉบับ)
..... แนวทางการจัดทำรายงาน แบบติดตาม ปย.2
..... ตารางแบบติดตาม ปย.2


ระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม
.....ภายใน พ.ศ.2544
หนังสือแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
.....และการประเมินผลการควบคุมภายในฉบับใหม่
(สตง.)
..... ปก,คำนำ,สารบัญ
..... บทที่ 1 มาตรฐานการควบคุมภายใน
..... บทที่ 2 การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
..... บทที่ 3 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
..... บทที่ 4 รูปแบบรายงานและตัวอย่างรายงาน
..... ภาคผนวก ก
..... ภาคผนวก ข
ข้อหารือเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
บทบาทของคณะทำงานและ ตสน.ต่อการควบคุมภายใน

ติดต่อผู้รับผิดชอบ
นายพิเชษฐ พลสา
ฝ่ายติดตามและประเมินผล กองแผนงาน


 
กองแผนงาน ©๒๕๔๕ - ๒๕๕๒
ฝ่ายติดตามและประเมินผล.