1.
จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล
2.
จัดทำแผนงาน โครงการพัฒนาน้ำบาดาล
3.
ประสานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล
4.
ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
5.
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
   
 

กองแผนงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ชั้น 5 อาคารหลังใหม่ เลขที่ 26
ซอยท่านผู้หญิงพหล ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
☎ โทรศัพท์ 0-2299-3946 ☎ โทรสาร. 0-2299-3941
เว็บไซต์ http://plan.dgr.go.th อีเมล์ plan_dgr@yahoo.com